بسیاری از داوطلبان مهاجرت و یا تحصیل در کشورهای خارجی، به مدارک معتبر بین‌المللی منطبق با استانداردهای جهانی نیاز دارند تا پاسخگویشان برای رسیدن به سطح زبان مورد نیاز حضور در دانشگاه و یا کشور انگلیسی زبان مورد نظر باشد. آزمون های بین المللی زبان انگلیسی متنوعی وجود دارد که با توجه به نیاز خود، باید در آزمون موردنظر شرکت جویید.

آزمون های بین المللی زبان انگلیسی

  • چنین آزمون های بین المللی زبان انگلیسی با توجه به اهداف کشور و یا دانشگاه مقصد، از تنوع بسیاری برخوردار هستند که عبارتند از:
  • GRE —- Graduate Record Examination
  • GMAT —- Graduate Management Admission Test
  • BEC —- Business English Certificate
  • BULATS —- Business Language Testing Service
  • OET —- Occupational English Test
  • KET —- Key English Test
  • PET —- Preliminary English Test
  • FCE —- First Certificate in English
  • CAE —- Certificate in Advanced English
  • CPE —- Certificate of Proficiency in English
  • TOEIC —- Test of English for International Communication
  • TKT —- Teaching English Test
  • ILEC —- International Legal English Test
  • TOLES —- Test Of Legal English Skills
  • LTE —- London English Test
  • YLE —- Young Learners English
  • MCHE Ministry of Culture & Higher Education Exam و TOLIMO

از طریق این دو شماره با مشاوران با تجربه ما تماس بگیرید،
و پاسخ سؤالات خود را در زمینه آزمون های بین المللی زبان انگلیسی دریافت کنید.

آزمون های بین المللی زبان انگلیسی
امتیاز شما به این مطلب؟